Ana Sladojević

Foto Ana Sladojević

Ana Sladojević je nezavisna teoretičarka i kustoskinja, u fokusu čijeg rada je promišljanje različitih kulturnih konstrukcija drugog.

Njeno istraživanje se do sada prevashodno baziralo na primerima iz domena muzejske repezentacije, shvaćenim kao vid samo-reprezentacije dominantne kulturne paradigme. U ovom kontekstu je proučavala institucije kulture kao kompleksne objekte, čiji prethodni diskursi, često upisani u različite neprepoznate ili „nevidljive“ elemente poput „viškova“ muzejske proizvodnje u vidu arhiva, dokumentacije, građe, utiču na formiranje značenja. Ovim pitanjima se naročito bavila u kontekstu Muzeja afričke umetnosti – zbirke Vede i dr Zdravka Pečara, i Muzeja Jugoslavije, sa naglaskom na aspekte ovih institucija koji su povezani sa istorijskim nesvrstavanjem.

Rezultati ovih istraživanja su predstavljeni u okviru sledećih projekata: prilog izložbi „Southern Constellations: The Poetics of the Non-Aligned“, Museum of Contemporary Art Metelkova/Moderna Galerija, Ljubljana, kustos izložbe Bojana Piškur (2019); izložba „Tito u Africi: slike solidarnosti“, ko-kustos sa M. Slavković, Muzej Jugoslavije (2017) / Muzej Pitt Rivers, Oxford (2018) / Wende Museum, Los Angeles (2019); izložba „NYIMPA KOR NDZIDZI, Čovek ne može opstati sam, (Re)konceptualizacija Muzeja afričke umetnosti – zbirke Vede i dr Zdravka Pečara“, ko-kustos sa E. Epštajn, MAU (2017-2018); međunarodni projekat „Non-Aligned Modernisms“, Muzej savremene umetnosti u Beogradu/ERSTE Stiftung (2011-2016)

Doktorirala je 2012. godine u okviru Grupe za Teoriju umetnosti i medija, Interdisciplinarnih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu, odbranivši doktorsku tezu pod nazivom: „Muzej kao slika sveta, prostor reprezentacije identiteta i ideologije”.

Bibliografija

„Istorijski pokret nesvrstanih u jugoslovenskom kontekstu: revidiranje dekolonizacije uma“ u: Razgovori o Jugoslaviji – Uvod u (post)jugoslovenske studije, ur. Ildiko Erdei, Branislav Dimitrijević i Tatomir Toroman, Muzej Jugoslavije

„Museum Values Reconsidered“, sa E. Epštajn u: Southern Constellations: The Poetics of the Non-Aligned, Museum of Contemporary Art Metelkova/Moderna Galerija, Ljubljana, kustos izložbe Bojana Piškur

„Izvan kadra – Tumačenje fotografija iz fonda Muzeja Jugoslavije u savremenom kontekstu“, u: Tito u Africi, slike solidarnosti, ur. Radina Vučetić i Pol Bets, Muzj Jugoslavije / Projekat Socialism Goes Global, Univerzitet u Ekseteru

„Nyimpa kor ndzidzi, (Re)konceptualizacija Muzeja afričke umetnosti – zbirke Vede i dr Zdravka Pečara“, urednica izdanja sa E. Epštajn, uvodni tekst, autorski tekst

‘Afrički predmeti’ u zbirci: studija slučaja Muzeja istorije Jugoslavije”, Srpska nauka danas 2016, Vol. 1, No 1, 1-7

Slike o Africi, prvo izdanje u okviru međunarodnog projekta „Non-Aligned Modernisms” Muzeja savremene umetnosti u Beogradu

„Muzejski metanarativi kroz prizmu samorefleksije, revalorizacije i digitalnog pomaka”,  AFRIKA – studije umetnosti i kulture, časopis Muzeja afričke umetnosti

„Afričke umetnosti u lokalnoj sredini – konteksti i reprezentacije”, Istorija umetnosti u Srbiji, 20. vek, treća knjiga, ur: M. Šuvaković, J. Denegri, N. Dedić, Orion_Art, Beograd

Muzej afričke umetnosti, Konteksti i reprezentacije, e-knjiga – priređen tekst doktorske disertacije, Muzej afričke umetnosti, Beograd

„Zoran Radović: Mehanocrteži”, u knjizi Radikalna apstrakcija, M. Šuvaković, J. Denegri, N. Dedić, Službeni glasnik, Beograd

„Ideologija prostora i vremena i prostor-vreme muzeja / Ideology  of space and time and space-time of a museum”, AM, Časopis za studije umetnosti i medija / Journal of Art and Media Studies, No 2, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Orion_Art, Beograd

„Muzej afričke umetnosti i njegov antikolonijalni diskurs”, Kultura, Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturalnu politiku, br. 134, str. 92-103, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Republika Srbija