AICA Serbia – prijem novih članica i članova

Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA – sekcija Srbija:

Prijem novih članica i članova u 2022. godini

Rok za predaju kandidatura: 20. februar 2022.

Neophodne kvalifikacije za članstvo (iz Statuta AICA Srbija):

Kandidat za redovnog člana AICA Srbija može biti likovni kritičar/ka koji/a ima dokazan kontinuitet rada u trajanju od najmanje 3 (tri godine) u sledećim oblastima:

  1. Objavljivanje tekstova u dnevnoj i periodičnoj štampi, kao i objavljivanje tekstova na portalima i elektronskim medijima, uređivanje televizijskih ili radijskih emisija.
  2. Publikovanje radova iz oblasti istorije umetnosti, likovne kritike, estetike, teorije umetnosti, kulture i kulturne politike.
  3. Predavanje u oblasti istorije umetnosti, likovne kritike, estetike, kustoskih praksi, teorije umetnosti i umetničkog obrazovanja u institucijama višeg i visokog obrazovanja.
  4. Stalan ili privremeni kustoski posao u galerijskom i muzejskom sistemu čija primarna delatnost nije komercijalnog tipa.
  5. Objavljivanje akademskih tekstova iz oblasti teorije umetnosti, estetike, etike i vizeulnih umetnosti i kulture u stručnim publikacijama.
  6. Organizacija stručnih skupova (diskusija, tribina, konferencija, panel diskusija) iz oblasti kritike, estetike, kulture, kulturne politike, kustoskih praksi, istorije i teorije umetnosti.

Način i rok prijave:

Navedenu neophodnu dokumentaciju potrebno je poslati na adresu aicaserbia@gmail.com najkasnije do 20. februara 2022. godine sa nazivom mejla: PRIJAVA ZA ČLANSTVO 2022, Ime i Prezime kandidata.

O prijemu novih članova odlučivaće se Skupština Udruženja AICA Srbija na redovnoj godišnjoj sednici početkom marta 2022, a kandidati će biti obavešteni 10 dana po završetku Skupštine.

Prijemom u status redovnog člana Udruženja AICA Srbija, član stiče pravo da aplicira za članstvo u Međunarodnom udruženju AICA (AICA International), a Upravni odbor AICA Srbija će, nakon održane sednice Skupštine, poslati objedinjene prijave svojih novoprimljenih članova Međunarodnom udruženju AICA na glasanje. Čak i ako je prijava prihvaćena od strane Skupštine AICA Srbija, AICA International može da je odbije. U tom slučaju, postoji mogućnost ponovnog konkurisanja naredne godine.

Osnovne obaveze svake članice i člana su:

  • redovno prisustvo godišnjoj Skupštini Udruženja
  • plaćanje godišnje članarine u propisanom roku (1 – 30. novembar)
  • aktivno učešće u radu Udruženja

Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA – Sekcija Srbije aktivno radi od osnivanja 1955. godine.

Udruženje likovnih kritičara je dobrovoljno, neprofitno, nestranačko i nepolitičko udruženje koje okuplja likovne kritičare i kustose čije se stručne i profesionalne delatnosti odnose na kritiku i pisanje tekstova o umetnosti u medijima, na edukaciju, na pripremu i realizaciju izložbi, a radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva na polju razvoja i unapređenja moderne i savremene umetnosti.