Saopštenje NKSS-a, AICA-e, Stanice i Bazaarta povodom kašnjenja konkursnih procedura za 2022. godinu Ministarstva kulture i informisanja

Uprkos obećanjima Ministarstva kulture i informisanja da će rezultati konkursa biti objavljeni na zvaničnoj internet strani Ministarstva najkasnije 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava, podnosioci projekata ni šira javnost i dalje nisu obavešteni o rezultatima konkursa.

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS), Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA – sekcija Srbije, Stanica Servis za savremeni ples i Bazaart, reprezentativno udruženje u kulturi, upućuju zajednički javni apel Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije da hitno objave rezultate javnih konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata organizacija civilnog društva (ali i drugih aktera u kulturi) budući da se kasni sa pravovremenom realizacijom konkursne procedure, na šta je Asocijacija NKSS u aprilu i decembru 2021. skretala pažnju javnim saopštenjima.

Iako je, uz protivljenje mnogih relevantnih aktera u kulturi, izmenama zakona (izmene člana 11. u novom Zakonu o kulturi), nadležnim institucijama omogućeno da konkurse raspisuju umesto 30 najkasnije 60 dana od usvajanja budžeta za narednu godinu, sistem javnog finansiranja time nije unapređen već degradiran.

Uprkos obećanjima Ministarstva kulture i informisanja da će rezultati konkursa biti objavljeni na zvaničnoj internet strani Ministarstva najkasnije 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava, podnosioci projekata ni šira javnost i dalje nisu obavešteni o rezultatima konkursa. Sadašnjom praksom Ministarstva kulture koja se ustalila kao neformalna kulturna politika, otežava se, a u nekim situacijama i onemogućava savremena produkcija u celokupnoj prvoj polovini godine što za posledicu ima koncentrisanje većine događaja, festivala i novih produkcija u drugu polovinu godine. Dodatno, negativna praksa zakasnelog raspisivanja i izveštavanja o rezultatima konkursa aktere u kulturi dovodi u položaj neizvesnosti, dok inače prekarni uslovi rada u polju kulture postaju još teži, naročito kada je rad organizacija i dalje ugrožen efektima krize izazvane pandemijom virusa Covid 19 a publiku do prezasićenja gustom produkcijom programa.

Iznova zahtevamo od nadležnih institucija da hitno izmene postavljene zakonske procedure i konkursne mehanizme u pravcu ubrzanja njihove realizacije, a ne prolongiranja, kako bi programi i projekti mogli da počnu sa realizacijom u prvom mesecu godine za koju se konkuriše. Uz to, zahtevamo da Ministarstvo, kao i ostatak javne uprave, pređu na elektronski način vođenja javnih konkursa (putem online portala), čime bi se ne samo olakšala i ubrzala procedura rada komisija, već bi se smanjili troškovi rada, sačuvali značajni resursi, smanjilo zagađenje životne sredine i automatizovalo prikupljanje i analiza podataka za potrebe istraživanja kulturnih politika.

Asocijacija NKSS godinama unazad analizira konkurse i vrši monitoring trošenja budžetskih sredstava Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Sekretarijata za kulturu Grada Beograda o čemu blagovremeno obaveštavamo javnost. Nakon 10 godina tokom kojih nezavisna kulturna scena i NKSS ukazuju na potrebu za promenom politika i procedura kojima će se obezbediti bolji uslovi za umetničku produkciju i bolji uslovi rada, transparentnost u radu Ministarstva, uključenost svih aktera u procese stručnog odlučivanja o strateškom razvoju kulture, došli smo do toga da su izvršene minimalne promene u procedurama konkursa kojima se ne možemo zadovoljiti. Verujemo da je ključ promene u permanentnom dijalogu sa predstavnicima nezavisne kulture i redovnoj evaluaciji koja bi poslužila za unapređenje konkursa iz godine u godinu.

Ovim bi se omogućilo akterima u kulturi da svoj rad i programe planiraju i realizuju u prvoj polovini tekuće godine i da svoje programe saradnje, razmene i produkcije na vreme planiraju i dogovaraju sa saradnicima, partnerskim organizacijama i institucijama, što je neophodan preduslov dostojanstvenog funkcionisanja svima čiji svakodnevni rad zavisi od javnog finansiranja.

Za dostojanstvene uslove rada i odgovorne institucije koje rade u interesu onih za koje su nadležne!


AICA Srbija – Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA – sekcija Srbija, u Beogradu, 26. septembar 2021.


Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA – Sekcija Srbije aktivno radi od osnivanja 1955. godine.

Udruženje likovnih kritičara je dobrovoljno, neprofitno, nestranačko i nepolitičko udruženje koje okuplja likovne kritičare i kustose čije se stručne i profesionalne delatnosti odnose na kritiku i pisanje tekstova o umetnosti u medijima, na edukaciju, na pripremu i realizaciju izložbi, a radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva na polju razvoja i unapređenja moderne i savremene umetnosti.