Vida Knežević

Vida Knežević je istoričarka umetnosti, kustoskinja, radnica u sektoru kulture, ko-osnivačica Kontekst kolektiva čiji rad predstavlja proces povezivanja kritičke teorije i prakse,  umetničke proizvodnje sa širim društvenim delovanjem.

Od 2006. do 2010. godine je bila ko-urednica projekta Kontekst galerija koji je pokrenut u okviru Foruma mladih u tadašnjem Kulturnom centru „Stari grad“, kao pokušaj da se deo centra transformiše u mesto autonomnog obrazovanja i istraživanja u oblasti savremene vizuelne umetnosti i kulture.

U periodu od 2008. do 2010. predavala je na Visokoj školi likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u Beogradu. Tokom 2008. godine je završila postdiplomske master studije na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, odsek Teorija umetnosti i medija, a 2019. godine je odbranila doktorsku tezu pod nazivom „Teorija i praksa kritičke levice u jugoslovenskoj kulturi (jugoslovenska umetnost između dva svetska rata i revolucionarni društveni pokret)“.

Od 2014. jedna je od urednica edukativnog projekta i levo orijentisanog medijskog portala Mašina.rs gde se bavi odnosom između kulturno-umetničke i medijske proizvodnje, ekonomije, politike i aktivizma.

Autorka je i saradnica mnogobrojnih projekata i izložbi u oblasti kustoskih, umetničkih i aktivističkih praksi: Kritička mašina (2014 – u toku); Spoznaj! Odupri se! Reaguj! Performans i politika devedesetih u postjugoslovenskom kontekstu (2019-2021), Gradove smo vam podigli: o protivrečnostima jugoslovenskog socijalizma (2017-2018);  Unexpected Encounters (2013); O solidarnosti (2013); Trajni čas umetnosti. Re-izvođenje nepoznatog (2012); Od kreativnog rada do kreativnog grada (2011); Urbane mašine i prostori borbe (2010); Bez granica? Nekoliko kritickih refleksija o evropskom i globalnom stanju granica (2009); Young Visual Artists Awards (2008); Odstupanje: savremena umetnička scena Prištine (2007/2008);  Seks, rad i društvo (2006/2007); i dr. Bila je kustoskinja – asistentkinja na 49. Oktobarskom salonu, Umetnik građanin, umetnica građanka, Kontekstualne umetničke prakse, 2008. godine.

Trenutno je članica Upravnog odbora Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS). Članica je Udruženja likovnih kritičara AICA – sekcija Srbije.

Bibliografija

Vida Knežević, Ne čekajući inspiraciju: Jugoslovenska umetnost između dva svetska rata i revolucionarni društveni pokret,Udruženje likovnih umetnika Srbije (ULUS) i Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe, Beograd, 2023.

Vida Knežević, „Intervju sa Mirom Kun: Moj tata, Đorđe Andrejević Kun“, Mašina – proizvodnja društvene kritike, 2023.

Vida Knežević, „Radnički pokret kao put ka emancipaciji: Quo vadimus, Herman?“, Mašina – proizvodnja društvene kritike, 2023.

Vida Knežević, „Decentriranost pogleda: kako do dostojanstvenog rada?“, MANEK — magazin nezavisne kulture br. 10, zima 2022, Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS), Beograd, urednica broja.

Vida Knežević, „Fani Politeo Vučković u časopisu Žena danas: Feminističke intervencije u likovnoj kritici i istoriji umetnosti“, u: Stanislava Barać (ured.), Časopis Žena danas (1936‒1940): Prosvećivanje za revoluciju, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2022.

Vida Knežević, „Artistic Work as a Performative Category and Political Gesture“, in: Zdenka Badovinac, Ana Mizerit, Bojana Piškur, Igor Španjol (eds.), Art at Work: At the Crossroads between Utopianism and (In)Dependence, Moderna galerija, Ljubljana, 2022.

Vida Knežević, „Anatomy of Inequality: Struggle and Solidarity at the European Periphery“, Corina L. Apostol, Rena Rädle & Vladan Jeremić ((eds.), There is No ‘Back to Normal’ – Art Workers in Times of (Post)Pandemic Crisis, ArtLeaks Gazette No. 6, Special Anniversary Edition, Belgrade – Tallinn, 2022.

Vida Knežević, „Sanja Krsmanović Tasić: „Mislim da smo Marije Ručare svi mi danas, eksploatisani radnici i radnice“, Mašina – proizvodnja društvene kritike, 2022.

Vida Knežević, „Evropska prestonica kulture 2022 – Novi Sad: utešna nagrada u odsustvu evropskih integracija?“, Mašina – proizvodnja društvene kritike, 2022.

Vida Knežević, „Nove borbe“, MANEK — magazin nezavisne kulture br. 10, zima 2021, Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS), Beograd, urednica broja.

Vida Knežević, „Performance and Resistance. Political Performance in 1990s Serbia“, In: Bojana Piškur (ed.), REALIZE! RESIST! REACT! Performance and Politics in the 1990s in the Post-Yugoslav Context, Moderna galerija, Ljubljana, 2022.

Vida Knežević, „Istorijska i savremena promišljanja o ulozi ULU(S)-a u umetničkom organizovanju – jedna moguća perspektiva“, u: Vahida Ramujkić i Milan Đorđević (ured.), Rad u umetnosti, Udruženje likovnih umetnika Srbije, Beograd, str. 107-117, 2021.

Vida Knežević, „Slon u sobi: Art Weekend u hotelu Beograd“, Mašina – proizvodnja društvene kritike, 2021.

Vida Knežević, „Intervju sa Katjom Praznik: Institucija umetnosti briše ideju rada“, Mašina – proizvodnja društvene kritike, 2021.

Vida Knežević, „Intervju sa Gorankom Matić: Od Ire Fasbinder do Sutjeske, koja tiho teče“, Mašina – proizvodnja društvene kritike, 2021.

Vida Knežević, „Povratak solidarnosti: eksploatacija (neplaćenog) rada i mogućnosti borbe“, MANEK — magazin nezavisne kulture br. 9, Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS), Beograd, str. 34-41, 2020.

Vida Knežević, „COVID-19 i antagonizam dve realnosti: mogućnosti otpora i umrežavanja“, Migrazine – Online Magazine by Migrant Women* for Everyone, 2020, https://www.migrazine.at/.

Vida Knežević, „Umetnost kao društveni odnos“, Mirjana Dragosavljević (ured.), Umetnost je važna. Ali nije dovoljna, BRINA, Beograd, 2019.

Vida Knežević, „Kolektivne prakse saradnje Zagreb – Beograd: Udruženje umetnika Zemlja i ilegalna grupa Život“, u: Ana Kutleša, Ivana Hanaček, Vesna Vuković (ured.), Problem umjetnosti kolektiva – slučaj Zemlja, BLOK,   Sveučilišna tiskara, Zagreb, STR. 116-128, 2019.

Vida Knežević, „Avangarda i kritički realizam: fragmenti o kontinuitetima u jugoslovenskoj kulturi i umetnosti u međuratnom periodu“, Kultura br. 161, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, str. 28-38, 2018.

Vida Knežević i Marko Miletić (ured.), Gradove smo vam podigli: o protivrečnostima jugoslovenskog socijalizma, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Beograd,  2018.

Vida Knežević, „Ilegalna grupa Život i levi umetnički front. Pitanje umetničkog organizovanja“, u: Miloš Miletić i Mirjana Radovanović (ured.), Lekcije o odbrani: da li je moguće stvarati umetnost revolucionarno?, Kurs, Beograd,  2017.

Vida Knežević and Ivana Marjanović, „Spaces of New (Art) Criticism and Their Re-conditioning: Few Theses from the post-Yugoslav context“, In: This Lijster, Suzana Milevska, Pascal Gielen, Ruth Sonderegger (eds.), Spaces for Criticism: Shifts in Contemporary Art Discourses, Valiz, Amsterdam, 2015.

Vida Knežević and Marko Miletić, „A Few Words about ‘Minor Matters’ (in Postsocijalism)“, in: Vjera Borozan (ed.), Close-up: Post-Transition Writings, Artyčok TV, The Academy of Fine Arts in Prague, 2014.

Vida Knežević and Marko Miletić, „Between a Projected Utopia and a Real Dystopia: Belgrade, a City on the Waterfront“, in: Vjera Borozan (ed.), Close-up: Post-Transition Writings, Artyčok TV, The Academy of Fine Arts in Prague, 2014.

Vida Knežević i dr., Slobodni i suvereni. Umetnost, teorija i politika. Knjiga eseja i intervjua o Kosovu i Srbiji, Cenzura, Novi Sad, 2013.

Vida Knežević and Marko Miletić, „A Few Remarks on ‘Minor Matters’“, Unexpected Encounters, Camera Austria, Graz, 2013.

Vida Knežević i Marko Miletić, „Koga je majka izgubila u Bor da ga traži. O industriji kulture, slobodnom vremenu i pitanju umetničke autonomije“, Vida Knežević i Marko Miletić (ured.),  Trajni čas umetnosti. Re-izvođenje nepoznatog, Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad, 2012.

Vida Knežević i Marko Miletić, „Beograd 2020 – grad čuda, Nova kulturna politika u Srbiji i prostori borbe“, Zarez, Dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja, Zagreb, prosinac 2010, godište XII, broj 297-298, 2010; Republika, Glasilo građanskog samooslobađanja, Beograd, godina XXIII (januar, 2011), broj 492-493; Beton, kulturno propagandni komplet, januar 2011;

Vida Knežević, „Kritika politika ženskih identiteta u beogradskoj umetnosti nakon 2000. godine“, u: Mariela Cvetić i dr., Fascinacije teorijom: ka novoj teoriji vizuelnih umetnosti i kulture, Prodajna galerija „Beograd“, Beograd, 2008.

Vida Knežević i Ivana Marjanović, „(Umetnik) Građanin drugog reda/(umetnica) građanka drugog reda. Društveni kontekst i savremena umetnost“, u: 49. Oktobarski salon, Umetnik-građanin / Umetnica-građanka, kontekstualne umetničke prakse, Kulturni centar Beograda, Beograd, 2008.

Vida Knežević i Ivana Marjanović (ured.), Kontekst Arhiva 06/07/08, Kontekst, Beograd, 2008.

Vida Knežević i dr, Odstupanje: savremena umetnička scena Prištine, Kontekst, Beograd, 2008.

Vida Knežević, „Translating the Work/Negotiation, Translation, Articulation…“, u: Suzana Milevska (ured.), Curatorial Translation Reader, Centar za vizualno i kulturno istraživanje, Skoplje, 2007.

Vida Knežević, „Igramigramigram“, Centar za kulturnu dekontaminaciju i Kontekst, Beograd , 2007, (tekst za katalog samostalne izložbe umetnice Ivane Smiljanić).

Vida Knežević i Ivana Marjanović (ured.), Seks, rad i društvo, Kontekst, Beograd, 2007.

Vida Knežević i Ana Vilenica, „Boks meč, U: Boks meč, ready made teatar“, TkH broj 12, TkH – centar za teoriju i praksu izvođačkih umetnosti, Beograd, 2007.

Vida Knežević i Ivana Marjanović, „O Mangelos nagradi, novim organizatorima i ovogodišnjem konkursu“, uvodni tekst u katalogu izložbe, Kontekst i Dez org, Beograd, 2006.

Vida Knežević and Ivana Marjanović, „Is There Any Art Criticism in Serbia Today?“, Gazet’Art magazine/Gap, Greece, 2005.